Co najmniej od czasu opublikowania w 1965 r. „Logiki działania zbiorowego” autorstwa Mancura Olsona pytania o mechanizmy zmieniające indywidualne aktywności w organizacje i instytucje społeczne stały się w widoczny sposób ważne dla wielu obszarów społecznej działalności, takich np. jak polityka, gospodarka czy różne formy obywatelskiej aktywności. W wielu jednak zjawiskach społecznych dopiero efekt każe nam sądzić, że mamy do czynienia ze świadomą lub nieuświadomioną kooperacją jednostek tworzących zespół grający dla pewnego ponadjednostkowego celu. I właśnie takie działania uświadomione, co do jednostkowego celu, ale często nieświadome realizacji czegoś większego, zespołowego, można nazywać

Społeczną Grą Zespołową.

Społeczna Gra Zespołowa może toczyć się o różne cele, np. pieniądze, władzę, wpływy. Cele te nie muszą się wykluczać, a nawet – zgodnie z koncepcją konwersji kapitałów – mogą się przenikać, a nawet wzmacniać. Proponujemy zatem badaczom reprezentującym różne dyscypliny nauk społecznych wspólną dyskusję nad zjawiskami, które można określić tym mianem.

Szczególną uwagę chcielibyśmy jednak poświęcić badaniom nad zjawiskiem szczególnej gry o zysk, którą nazywamy patriotyzmem ekonomicznym. Patriotyzm ekonomiczny to – mówiąc metaforycznie – społeczna gra zespołowa, w której wiele podmiotów (zarówno indywidualnych konsumentów – mówimy wtedy o patriotyzmie konsumenckim, jak i podmiotów instytucjonalnych – firm, organizacji pozarządowych oraz instytucji rządowych – mówimy wtedy o patriotyzmie gospodarczym) realizując swoje cele (w tym, w wypadku firm, osiągając zysk), przy okazji przynosi korzyści całemu zespołowi, razem z którym gra o zysk swojego kraju.

To właśnie patriotyzm ekonomiczny wydaje się być kluczowym elementem sukcesu państw, które są na ekonomicznym szczycie świata. Mimo różnic w gospodarkach i systemach prawnych państw takich jak USA, Niemcy czy np. Chiny, to właśnie wysoki poziom zjawiska patriotyzmu ekonomicznego stanowi cechę, która jest wspólna dla ekonomicznych liderów. Próba zbliżenia ekonomicznej pozycji Polski do pozycji liderów wymaga więc współpracy wielu środowisk nad rozwinięciem i wzmocnieniem patriotyzmu ekonomicznego w naszym kraju. Dlatego też podczas seminarium chcielibyśmy poruszyć naukowe analizy wszelkich form kooperacji i usieciowienia społecznych aktorów ważnych z punktu widzenia gospodarki i rozwoju społecznego.